• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سطل زباله چرخدار 240 لیتری زرد IESA

سطل زباله چرخدار 240 لیتری زرد IESA

سطل زباله 
چرخدار 
240 لیتری 
ادامه جزئیات

سطل زباله 

چرخدار 
240 لیتری 
رنگ زرد

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!