• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دفتر حضور و غیاب قطع وزیری

دفتر حضور و غیاب قطع وزیری

1705

دفتر حضور و غیاب قطع وزیری
ساخت ایران
سایز: وزیری
ادامه جزئیات

دفتر حضور و غیاب قطع وزیری
ساخت ایران
سایز: وزیری

توضیحات
دفتری که برای ثبت ورود و خروج کارمندان بکار میرود را دفتر حضور و غیاب مینامند. با کمک این دفتر ساعات کاری پرسنل و ساعات اضافه کار و نیز تعداد روزهای مرخصی آنها استخراج میگردد.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!