• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

فلفل سیاه (گلها)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/10439
وزن خالص: 100 گرم

فلفل قرمز (همیشک)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/11459
وزن خالص: 100 گرم

فلفل سیاه (همیشک)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/11459
وزن خالص: 220 گرم

برندها