• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

شکلات الناز باراکا


شکلات پذیرایی-شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری-بسته ای


تماس بگیرید!

شکلات الکساندر باراکا


شکلات پذیرایی- شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری- بسته


تماس بگیرید!

شکلات طناز باراکا


شکلات پذیرایی - شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری - بسته


تماس بگیرید!

شکلات بیوتی باراکا


شکلات پذیرایی- شکالت هندمید- بسته 


تماس بگیرید!

شکلات مونت کارلو باراکا


شکلات پذیرایی-  شکالت هندمید-بسته ای


تماس بگیرید!

شکلات رز باراکا


شکلات هندمید-شکلات رز-بسته


تماس بگیرید!

شکلات دیپلمات باراکا


شکلات کادویی-شکلات هندمند-بسته ای


تماس بگیرید!

شکلات پروانه باراکا


شکلات کادویی -  شکالت هندمید- بسته ای


تماس بگیرید!

شکلات آبرنگ باراکا


شکلات کادویی-  شکالت هندمید- بسته


تماس بگیرید!

شکلات بلژیک باراکا


شکلات کادویی- شکلات بلژیک- بسته


تماس بگیرید!

برندها