• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شکلات الناز باراکا

شکلات پذیرایی-شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری-بسته ای

شکلات الکساندر باراکا

شکلات پذیرایی- شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری- بسته

شکلات طناز باراکا

شکلات پذیرایی - شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری - بسته

شکلات بیوتی باراکا

شکلات پذیرایی- شکالت هندمید- بسته 

شکلات مونت کارلو باراکا

شکلات پذیرایی-  شکالت هندمید-بسته ای

شکلات رز باراکا

شکلات هندمید-شکلات رز-بسته

شکلات دیپلمات باراکا

شکلات کادویی-شکلات هندمند-بسته ای

شکلات پروانه باراکا

شکلات کادویی -  شکالت هندمید- بسته ای

شکلات آبرنگ باراکا

شکلات کادویی-  شکالت هندمید- بسته

شکلات بلژیک باراکا

شکلات کادویی- شکلات بلژیک- بسته

برندها