• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

روغن مایع سرخ کردنی پردیس

روغن مایع سرخ کردنی 

روغن مایع مخلوط پردیس

روغن مایع مخلوط پردیس

روغن مایع کلزا پردیس

روغن مایع کلزا پردیس

روغن جامد خالص پردیس

روغن نباتی جامد

روغن جامد (لادن)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/12333
وزن خالص: 4 کیلوگرم

روغن سرخ کردنی (اویلا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/10220
حجم خالص: 1.5 لیتر

روغن سرخ کردنی (ورامین)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/11354
حجم خالص: 3 لیتر

برندها