• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

دستمال کاغذی 300 برگ (پاپیا)

دستمال کاغذی 300 برگ (پاپیا)
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه

دستمال کاغذی 200 برگ (پاپیا)

دستمال کاغذی 200 برگ (پاپیا)
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه

دستمال کاغذی 300 برگ تنو

دستمال کاغذی 300 برگ (تنو)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 30/10847

دستمال رومیزی200 برگ تنو

دستمال کاغذی 200 برگ (تنو)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 30/10847

دستمال کاغذی 200 برگ (شکوه)

دستمال کاغذی 200 برگ (شکوه)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10408

دستمال کاغذی 300 برگ (چشمک)

دستمال کاغذی 300 برگ (چشمک)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/11282

دستمال کاغذی 200 برگ (چشمک)

دستمال کاغذی 200 برگ (چشمک)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/11282

دستمال حوله ای 2 قلو (پاپیا)

دستمال حوله ای 2 قلو (پاپیا)
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه

دستمال حوله ای 4 قلو (پاپیا)

دستمال حوله ای 4 قلو (پاپیا)
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه

دستمال حوله ای 6 قلو (پاپیا)

دستمال حوله ای 6 قلو (پاپیا)
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه