• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

شکلات الناز باراکا


شکلات پذیرایی-شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری-بسته ای


تماس بگیرید!

شکلات الکساندر باراکا


شکلات پذیرایی- شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری- بسته


تماس بگیرید!

شکلات طناز باراکا


شکلات پذیرایی - شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری - بسته


تماس بگیرید!

شکر پردیس


شکر پردیس-کیلوگرم


تماس بگیرید!

شکلات بیوتی باراکا


شکلات پذیرایی- شکالت هندمید- بسته 


تماس بگیرید!

قند شکسته پردیس


قند پردیس-کیلو گرم


تماس بگیرید!

شکلات مونت کارلو باراکا


شکلات پذیرایی-  شکالت هندمید-بسته ای


تماس بگیرید!

قند شکسته کارتونی پردیس


قند شکسته کارتونی-کیلوگرم


تماس بگیرید!

شکلات رز باراکا


شکلات هندمید-شکلات رز-بسته


تماس بگیرید!

شکلات دیپلمات باراکا


شکلات کادویی-شکلات هندمند-بسته ای


تماس بگیرید!