• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شکلات الناز باراکا

شکلات پذیرایی-شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری-بسته ای

برنج طارم پردیس

برنج طارم پردیس-کیلوگرم

شکلات الکساندر باراکا

شکلات پذیرایی- شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری- بسته

برنج خوش پخت ایرانی پردیس

برنج ایرانی خوش پخت پردیس- کیلوگرم

شکلات طناز باراکا

شکلات پذیرایی - شوکوبار مغزدار.مینی کراکر.مینی تابلت شیری - بسته

شکر پردیس

شکر پردیس-کیلوگرم

شکلات بیوتی باراکا

شکلات پذیرایی- شکالت هندمید- بسته 

قند شکسته پردیس

قند پردیس-کیلو گرم

شکلات مونت کارلو باراکا

شکلات پذیرایی-  شکالت هندمید-بسته ای

قند شکسته کارتونی پردیس

قند شکسته کارتونی-کیلوگرم