• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

بیسکوئیت نسترن گرجی

بیسکوئیت پذیرایی نسترن گرجی-بسته

بیسکوئیت جوین گرجی

بیسکوئیت با تزئین کنجد و شوید وبا آرد جو-بسته ای

بیسکوئیت کرمدار گرجی

بیسکوئیت کرمدار حاوی قهوه

بیسکوئیت نارگیلی گرجی

بیسکوئیت پذیرایی - بیسکوئیت باطعم نارگیل- بسته

بیسکوئیت کاراملو گرجی

بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوئیت کاراملو-بسته

بیسکوئیت سبوسدار گرجی

بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوئیت سبوسدار -بسته

کوکی زعفرانی گرجی

بیسکوئیت پذیرایی-کوکی زعفرانی -بسته

بیسکوئیت رژیمی گرجی

بیسکوئیت پذیرایی- بیسکوئیت رزیمی بدون شکر حاوی سبوس گندم-بسته

بیسکوئیت رنگینک گرجی

ویفرکارامل-بیسکوئیت رنگینک -بسته

بیسکوئیت نیم چاشت گرجی

بیسکوئیت پذیرایی - بیکوئیت نیم چاشت طلایی - بسته

برندها